HomepageO namaUslugeReferenceSertifikatiGalerijaKontakt English
 
PROIZVODI
  Ležišta
Elastomerna
Čelična POT i sferična ležišta
Elastomerna klizna
Specijalna
Dilatacione spojnice
Čelične sa zaptivnom trakom
Transflex moduli
Čelične
  Asfaltne dilatacije
Aksijalna pomeranja AD
Radijalna pomeranja AZ
zglobna
Armirana asfaltna dilatacija
Slivnici
  Čelične konstrukcije
  Cevni kompenzatori i
vibroizolatori
Cevni kompenzatori
Vibroizolatori
 
 
 
Usluge
 
Pregledi objekata
Održavanje i servisiranje objekata
Instruktaža pri ugradnji


   
Pregled i održavanje mostova

Pored izrade i ugradnje za nove objekte, takođe se vrši pregled i održavanje postojećih uz redovno servisiranje dilatacija i ležišta pre i posle zimske službe, kao i sanacija oštećenih delova.

► Održavanje dilatacionih spojnica


Obuhvata periodične preglede, sa posebnom pažnjom u periodu proleća kada se nanosi leda, kamena i drugih nečistoća mogu zadržati u prostoru za dilatiranje i onemogućiti pravilnu dilataciju.
Vrši se pregled stanja zaptivne (gumene) trake, a takođe i ispiranje oluka i slivnika ukoliko oni postoje.


► Održavanje mostovskih ležišta i servisiranje


Ako se zbog nekih razloga ukaže potreba za revizijom ležišta, onda je to izvodljivo. Ležišta su tako konstruisana da se revizija može vršiti ako veza ležišta sa objektom i konstrukcija objekta to dozvoljavaju.
Kod objekata betonske izvedbe, zbog veze koja se ostvaruje između čelične konstrukcije ležišta, gornje i donje ploče, i betonske konstrukcije objekta, koja je tako velika da se preko nje prenosi i celokupno aksijalno opterećenje na oslonac mora se pri projektovanju objekta rešiti pitanje veze ležišta i objekta, tj. revizije ležišta.


• Ako konstrukcija objekta betonske izvedbe, dozvoljava veća izdizanja nadgradnje iznad ležišta, u zavisnosti od ležišta približno 4-9 cm, onda za vezu ležišta i objekta nisu potrebna nikakva posebna rešenja, već se revizija vrši na taj način što se izdizanje nadgradnje iznad ležišta i gornji deo ležišta podiže za visinu koja omogućava vađenje neoprena i ostalih elemenata ležišta.
• Ako kod objekta betonske izvedbe konstrukcija, krutost i sl. ne dozvoljavaju velika izdizanja nadgradnje iznad ležišta, onda se ovde već kod projektovanja i izvođenja objekta mora rešiti i pitanje veze ležišta, na koje se montiraju ankeri ležišta, a veza ležišta i ploče ostvaruje se pomoću razdvojive veze.
• Ako se ležište vezuje sa čeličnom konstrukcijom, ili nekom drugom konstrukcijom gde ne postoji mogućnost samovezivanja – spajanje konstrukcije ležišta i objekta u nerazdvojivu vezu, onda vezu možemo ostvariti kao razdvojivu, a revizija se vrši na taj način, kao u prethodnom slučaju što se veza ležišta i konstrukcija podigne za 2-3 mm i celo ležište izvadi. Posle revizije koja se sastoji u:
-   čišćenju, pranju;
-   pregledu;
-   eventualnoj zameni nekih elemenata;
-   ponovno podmazivanje;
-   sklapanju

Montaža ležišta na svoje mesto se vrši na isti način kao što je izvršena demontaža.
Uopšte uzev, pri normalnim uslovima revizija ležišta se ne vrši, jer je vek neoprena i teflona toliki da njihova zamena nije potrebna, a konstrukciona ležišta su tako rešena da ne postoje uslovi za njihova oštećenja gubitke fukcionalnosti.


I. zatečeno stanje na objektu II. izvedeno stanje III. završen servis
     


Instruktaža pri ugradnji ležišta i dilatacija


Ugradnja ležišta i dilatacija predstavlja jedan od najodgovornijih procesa te je važno da ona bude izvedena pravilno i stručno. Od same ugradnje zavisi ne samo kako će ležište i dilatacija funkcionisati, nego i njihov vek trajanja. Pri isporuci proizvoda, za svaki objekat posebno se dostavljaju i kratka uputstva za ugradnju, u kojima su uzeti u obzir konkretni uslovi na objektu, a koje umnogome olakšava samu ugradnju. Ležišta se postavljaju tako da je kasnije zamena moguća bez većih tehničkih problema.

Ugradnja dilatacije - uopšte
Dilataciona spojnica se isporučuje podešena za ugradnju na srednjoj temperaturi od +10°C.Ukoliko se ugradnja spojnice izvodi na nekoj drugoj srednjoj temperaturi, moraju se od projektanta objekta tražiti podaci o rastojanju dilatacione spojnice za tu temperaturu ugradnje.

Ugradnja ležišta - Uopšte
Pri ugradnji mostovskih ležišta mora se voditi računa o sprečavanju neželjenih naprezanja ležišta. U tom smislu, površine građevinskih delova mogu se nesmetano upotrebljavati na temperaturama od -30°C do +50°C, dok su na kratkotrajne temperature otporni i do +70°C. Imaju visoku otpornost na starenje u atmosferskim uslovima koji vladaju na objektu.
Pri ugradnji pot ležišta klizna ploča se postavlja strogo horizontalno pri čemu greška u nagibu ne sme  biti veća od 1%. Svi elementi neotopf kliznog ležišta moraju da dobro naležu jedan na drugom.
Poklopac i dno ležišta imaju malu čvrstoću na savijanje. Zbog toga, ostali delovi konstrukcije – površina oslanjanja i gornjisloj u području ležišta su tako kruto formirani da poklopac i dno ne trpe nikakve nedozvoljene deformacije.Ležišta koja se isporučuju u potpunosti su spremna za ugradnju. Gornji i donji deo ležišta su spojeni montažnim zavrtnjevima, koji su tako (slabo) dimenzionisani da održavaju spoj oba dela samo za vreme ugradnje i lome se sami prilikom funkcionisanja ležišta.
Za svaki objekat posebno u okviru atesno-tehničkog elaborata dostavlja se detaljan opis montaže ležišta uzimajući u obzir uslove koji vladaju na samom objektu.
 
 
 
 
 
Produkt Bg Inženjering
Kralja Stefana Tomaša 2a
11273 Beograd-Batajnica
Srbija
 
 
 
Tel/Fax: +381 11 37 74 364
Fax: +381 11 84 88 104
e-mail: office@produkt.rs
design by A.B. Yelnik