HomepageO nama UslugeReferenceSertifikatiGalerijaKontakt English
 
PROIZVODI
  Ležišta
Elastomerna
Čelična POT i sferična ležišta
Elastomerna klizna
Specijalna
Dilatacione spojnice
Čelične sa zaptivnom trakom
Transflex moduli
Čelične
  Asfaltne dilatacije
Aksijalna pomeranja AD
Radijalna pomeranja AZ
zglobna
Armirana asfaltna dilatacija
Slivnici
  Čelične konstrukcije
  Cevni kompenzatori i
vibroizolatori
Cevni kompenzatori
Vibroizolatori
 
 
 
Čelična POT ležišta i sferična ležišta
 
Veća opterećenja i veća pomeranja
 
► Nepokretna i pokretna čelična ležišta sa tačkom okretanja
► Elastomerna ploča je sa svih strana obuhvaćena čeličnim kućištem
► Pogodna za veća opterećenja
► Mogućnost klizanja u jednom ili u svim pravcima po principu prokronski lim - PTFE
► Merna skala za kontrolu pomeranja u toku funkcionisanja ležišta
 
 
     
Opis

Elastomerno – teflonska ležišta predstavljaju vrhunski domen tehnike i tehnologije primenjene na ležištima u građevinarstvu.

To su ležišta sa tačkom okretanja, gde je elastomerna ploča koja prenosi opterećenje sa svih strana obuhvaćena čeličnim kućištem sastavljenim od dna, zidova i poklopca.

Opterećenje na elastomernu ploču prenosi poklopac, koji sa što manjim zazorom ulazi u kućište i koji je vertikalno pokretljiv. Zidovi kućišta sprečavaju poprečno istezanje elastomerne ploče. Kod vertikalnih pritisaka elastomerna ploča se ponaša kao tečnost, pa pri nakretanju poklopca oko osovine nakretanja ležišta, elastomer putuje od oblasti velikog prema manjem pritisku. Izjednačenje pritiska u elastomeru nastupa kao kod ležišta sa tečnošću.

Da bi elastomer bio izložen velikim pritiscima i time ležište funkcionisalo, potrebno je da postoji besprekorna zaptivka između pokretnih delova i kućišta. Kod zaokretanja poklopca zaptivka mora da klizi po zidu kućišta i da se deformiše odgovarajućem uglu zaokretanja. Osim toga, ona mora biti dovoljno kruta da bi premostila zazor između poklopca i zida kućišta. Pritisak koji zaptivka mora da izdrži iznosi 340 N/mm.

Primena

U odnosu na nosivost, prema konstrukciji i gabaritima ležišta predstavljaju kompleksne konstrukcije malih dimenzija i malih težina, a po funkcionalnosti i mogućstvima primene prevazilaze sva rešenja klasičnih tipova ležišta. Primenjuju se kao ležišta za mostove, u niskogradnji, visokogradnji i kod industrijskih objekata. Uopšte ova ležišta mogu da se primenjuju za konstrukcije od armiranog betona, prednapregnutog betona, čelika i od kombinacije beton – čelik.

Projektovanje i izrada

Sva ležišta su projektovana i izrađena prema standardu EN 1337-5, a sve skladu ISO 9001:2000
 
Rukovanje ležištima

Ležišta ne zahtevaju nikakve posebne propise o rukovanju i održavanju, jer su tako konstruisana i površinski zaštićena. Za podmazivanje kliznih površina, klizne ploče, u teflonu postoje specijalna udubljenja napunjena silikonskom mašću koja omogućavaju neograničeno podmazivanje. Ako se vrši revizija ležišta, onda se mora celo ležište pre ponovnog sklapanja oprati u benzinu, dobro osušiti i ponovo premazati sa novim mastima i to u svemu po propisu predviđenom za montažu. Reviziju ležišta vršiti samo ako za to postoje opravdani razlozi, sumlja da na ležištu postoje neke nepravilnosti-deformacije, oštećenja i slično.

Površinska  zaštita

Nad ležištima su primenjene mere antikorozione zaštite, koje odgovaraju standardu EN 1337-9:
- peskarenje SA 2.5
- dvokomponentni epoksidni sistem, min. debljina suvog filma
a) za spoljne površine – 200 mikrona
b) za unutrašnje površine i površine u kontaktu sa betonom – 70 mikrona

Utovar, transport i istovar

Prilikom utovara, transporta i istovara, ležišta treba vezivati sajlom za zato predviđene vešaljke, koje su obično zavarene za ankere gornje ploče i čine sastavni deo ankera.

Ukoliko na ležištima nisu ugrađene ovakve vešaljke onda ležište treba vezivati sajlom ispod ankera gornje ploče, za unakrsno postavljene ankere.

Kod transporta gotovih ležišta mora se voditi računa da je najpovoljnije za ležište da se transportuju poređana jedna do drugog, na patosu transportnog sredstva.

Ako je ponekad potrebno transportovati ležišta u većem broju nego što se može normalno poređati na patos transportnog sredstva, onda se to može dozvoliti samo pod uslovom da se ispod prvog reda ležišta poređaju drvene odstojne gredice, tako da se donja ploča ležišta preko njih oslanja o transportno sredstvo. Da bi se ispod ovih ležišta mogla složiti druga ležišta, neophodno je između ova dva sloja ležišta postaviti drvene odstojne gredice dovoljne debljine, tako da nema nikakvog direktnog kontakta između ležišta.


Skladištenje ležišta

Gotova ležišta, koja se nalaze u sklopljenom stanju, odnosno u stanju u kome se vrši montaža, bilo da se nalaze na lageru kao gotova roba, ili da građevininski rdovi na gradilištu nisu u toj fazi da se ležišta mogu odmah montirati, moraju biti uskladištena. Uskladištenje ležišta ne zahteva neke specijalne zahteve, ali moraju biti obezbeđeni minimalni uslovi skladištenja koji važe za skladištenje mašinskih sklopova.
Ako se radi o nepokretnim ležištima, onda takva ležišta treba da se pored ostalog zaštiti i plastičnom lepljivom trakom (deo ležišta na kome se nalazi sunđerasta izolirajuća masa), čija je uloga da zaštiti izolirajuću masu od oštećenja, kao i da spreći sakupljanje mehaničkih nečistoća na njoj.
Kod pokretnih ležišta umesto lepljive plastične trake, mora biti postavljena zaštitna gumena traka, kako je to predviđeno projektom.
Ako postoje mogućnosti, ležišta bi trebalo po pravilu da su uvek uskladištena u zatvorenom prostoru koji ispunjava uslove magacinskog prostora gotovih mašinskih sklopova.
Potrebno je da su ležišta postavljena uvek u horizontalan položaj, odnosno u položaj koji zauzimaju u objektu u koji se ugrađuju.
Ležišta se nikako ne smeju uskladišteno držati pod nekim uglom, nagibom, naročito u slučaju ako je temperatura okoline veća od +10oC.
Pri uskladištenju nije preporučljivo da se ležišta postavljaju jedno na drugo, a ako je to zbog raspoloživog prostora neophodno, onda to treba učiniti uz veliku obazrivost tako da se između pojedinih ležišta postavljaju drveni odstojnici koji onemogućavaju direktan kontakt i oslanjanje jednog ležišta o drugo.
Ukoliko je potrebno da se ležišta uskladište na samom objektu, tj. na otvorenom prostoru, onda pored gore navedenih uslova mora se obezbediti i sledeće:
- prostor, na koji treba uskladištiti ležišta, je potrebno očistiti i na njega postaviti drvene gredice koje treba iznivelisati. Na drvene gredice postavlja se patos od dasaka slažući ih jednu do druge
- ležišta složiti jedno pored drugog, kako je to gore već objašnjeno
- preko ležišta unakrsno poslagati nekoliko čistih dasakapreko unakrsno postavljenih dasaka prebaciti ciradu i dobro je zategnuti, zavući i učvrstiti ispod ležišta. U ovom položaju potrebno je da ležište ostane do momenta montaže.
 
Ugradnja

Pri ugradnji pot ležišta, potrebno je da se prate uputstva koje daje proizvođač za svaki objekat posebno. Ležišta se postavljaju tako da je kasnije servisiranje ili zamena moguća bez većih tehničkih problema.

Površine građevinskih elemenata uz ležište moraju biti međusobno paralelne, ravne i normalne na rezultantu sile od stalnog opterećenja. Prema tome, ako je potrebno, između ležišta i donje konstrukcije predvideti sloj za izravnjavanje u vidu podlivke debljine 3 – 5 cm.

Klizna ploča se postavlja strogo horizontalno, pri čemu greška u nagibu ne sme biti veća od 1%. Svi elementi pot kliznog ležišta moraju dobro nalegati jedan na drugi.
Ležišta koja se isporučuju u potpunosti su spremna za ugradnju pri spoljnoj temperaturi od +10°C. Gornji i donji deo ležišta su spojeni montažnim blokadama ili zavrtnjevima, koji su tako (slabo) dimenzionisani da održavaju spoj oba dela samo za vreme ugradnje i lome se sami prilikom funkcionisanja ležišta.

Ako se temperatura ugradnje razlikuje od projektovane odnosno odstupa od +10°C, podesiti ekcentricitet (položaj gornje u odnosu na donju ploču) uz obavezno konsultovanje projektanta ili proizvoñača ležišta. Preporuka je da se sačeka deo dana kada je temperatura odgovarajuća i onda ugradi ležište.
 
 
 
 
 
Produkt Bg Inženjering
Kralja Stefana Tomaša 2a
11273 Beograd-Batajnica
Srbija
 
 
 
Tel/Fax: +381 11 37 74 364
Fax: +381 11 84 88 104
e-mail: office@produkt.rs
design by A.B. Yelnik